Nasıl Üye Olunur?


Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıması koşuluyla gemi maliki olan, işleten veya yöneten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı özel kişiler veya Türk Ticaret Siciline kayıtlı tüzel kişiler ile donatma iştirakleri veya deniz yolu taşımacılığı yapan özel veya kamu kurum, kuruluş ve temsilcileri bu derneğe üye olabilirler. Maliki olunan, işletilen veya yönetilen gemilerin yabancı veya Türk Bayraklı olması üyelik koşulları bakımından önem arz etmez. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.        

Fahri üyelik, Türk Deniz taşımacılığı sektörüne ve özellikle çalışmaları ile Türk Armatörler Derneğine önemli maddi ve manevi destek sağlamış ve derneğin amaçlarının gerçekleşmesine olumlu ve yararlı çalışmaları ile katkıda bulunmuş kişilere, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı verilen üyeliktir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Fahri Üyeler Genel Kurula katılıp söz sahibi olabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları olmadığı gibi oy hakları da yoktur.