Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından, 4737 Sayılı Kamu İhale Kanununun...


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 270 - 24/07/2015

Konu : Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından, 4737 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere ilişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar,

İlgi : İMEAK Deniz Ticaret Odasının 24.07.2015 ve 572/2015 Sayılı Yazısı,

Sayın Başkan ve Üyelerimiz,

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulmasının; Maliye Bakanlığı'nın 5/5/2015 tarihli ve 42761 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/6/2015 tarihinde kararlaştırılmış(Karar Sayısı : 2015/7755) olduğu 24.07.2015 tarih ve 29424 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Söz konusu 4737 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (b) bendi; "Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine ilgili bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri"ni kapsamakta olup, bahse konu Bakanlar Kurulu Kararı ve Ek'i İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

EKLER:

EK-1: 15/6/2015 Tarihli ve 2015/7755 Sayılı Kararnamenin Eki

EK-2: Resmi Gazete Bakanlar Kurulu Kararı

Saygılarımızla,
Hüseyin ÇINARTürk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM:
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyeleri
Üyelerimiz