Milli Deniz Ticareti Bilgi Sistemi Hakk


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 161 - 04/02/2015

Konu : Milli Deniz Ticareti Bilgi Sistemi Hakk,

İlgi :
IMEAK Deniz Ticaret Odası' ndan alınan 04/02/2015 tarih 2015 - 925 sayılı bildirisi ile;

Sayın Üyemiz;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 24.02.2014 tarih ve 12882 sayılı yazı ile,

- Kamu Yatırım Projeleri kapsamında Genel Müdürlüklerince yürütülmekte olan "Milli Deniz Ticareti Bilgi Sistemi" projesi ile denizcilik bilgi sisteminin veri altyapısının oluşturulması, ihtiyaç analizinin yapılması, bölgede faal olan gemi ve liman istatistiklerinin bilimsel yöntemlerle toplanması, derlenmesi ve anlamlandırılmasının amaçlanmakta olduğu ve bununla birlikte gemiadamları yurtdışı istihdam arzının arttırılmasının hedeflendiği,

- Proje ile ilgili çalışmalara başlandığı ve bu kapsamda 14.01.2015 tarihinde ilgili Genel Müdürlüklerle yapılan toplantı sonucunda Ek' te bir örneği bulunan içerik taslağının genel hatlarıyla oluşturulduğu,

- Taslak içerisinde yer alan veya almasının ulusal ve uluslararası tüm denizcilik sektörüne faydalı olacağı düşünülen başlıkların ve içeriklerin Genel Müdürlüklerine bildirilmesinin proje sürecinin devamlılığının sağlanmasında ve projenin geliştirlmesinde büyük önem taşıyacağı,

- Söz konusu projenin tamamlanmasını müteakip, sistem üzerinden güncel ve anlık bir şekilde ulaşılmasında önemli görülen konuların ayrıntılarıyla birlikte Genel Müdürlüklerine gönderilmesi,
hususları belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak, Ek' te bir örneği sunulan "Milli Deniz Ticareti Bilgi Sistemi Tablosu" nda yer alan yedi başlık altında toplanan bilgilere ilave edilmesinde yarar görülen hususların IMEAK Deniz Ticaret Odası' na iletilmek üzere 08.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimize bildirilmesini arz ve rica ederiz.

Ek: Milli Deniz Ticareti Bilgi Sistemi Tablosu

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter

DAĞITIM;
1-Türk Armatörler Birliği Üyelerine