Japonya - Türkiye Hizmet Ticareti Hakk


TAB logoTR.jpg
TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Sirküler No: 211 - 25/05/2015

Konu : Japonya - Türkiye Hizmet Ticareti Hakk,

İlgi :
IMEAK Deniz Ticaret Odası' ndan alınan 25.05.2015 tarih ve 401 - 2116 sayılı bildirisi ile,

Ülkemiz ile Japonya arasında akdedilmesi planlanan ve kapsamında hizmet ticaretinin de bulunduğu Ekonomik Ortaklık Anlaşması' nın (EOA) müzakerelerinin Aralık 2014 itibarıyla başladığı ve bahsi geçen ülkenin "hizmet ticareti" anlamında potansiyel taşıdığının değerlendirildiği, bu nedenle müzakere sürecinin ülkemiz ve hizmet sunucularımızın çıkarları çerçevesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, müzakerelere esas oluşturacak ülkemiz pozisyonunun belirlenmesinde bir örneği ilgi yazı ekinde sunulan hususlara ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilerek bahse konu listesinin "Analiz Amaçlı Veri Talebi" Bölümü "1.26 Tersanecilik, gemi yapımı, tamir ve bakım" başlığını içerdiği cihetle konu hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin en geç 28.05.2015 tarihi saat 12:00'a kadar İMEAK Deniz Ticaret Odası' na (mustafa.yavuzyilmaz@denizticaretodasi.org.tr) bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,
Av. Hakan ÜNSALER

Hakanimza (150 x 68).jpg

Türk Armatörler Birliği
Genel Sekreter Y.