Tarihçe


Geçmişten Günümüze

Osmanlı İmparatorluğu’nun son çeyreğinde, yabancı armatörlük şirketlerinin İstanbul’daki şubelerinde görev yapan temsilcileri 6 Kasım 1902 yılında Chambre Maritime des Compagnies de Navigation Etrangères Constantinople - Yabancı Gemi Şirketleri İstanbul Deniz Ticaret Odası’nı kurdular.

Kuruluş tüzüğü Fransızcaydı ve ayrıca eski yazıyla Türkçesi verilmişti. Dokuz maddelik ve arkası mühürlü olan tarihi belgede kuruluşun Türkçe adı; “Ecnebi Seyr-i Sefain Kumpanyaları Dersaadet Bahriye Odası Nizamnamesi”şeklinde ifade edilmiştir.

Bu Ticaret Odasının amacı, Şark’taki Seyr-i Sefain kumpanyalarını alâkadar edebilecek sorunları incelemek, varsa sorunlarının çözümüne çalışmak, takibini yapmak ve bu konuda resmi makamlar nezdinde gereken teşebbüste bulunmaktı. Oda, kendisine müracaat edildiği takdirde şirketler ve şirketlerle tüccar arasında meydana gelebilecek sorunların çözümlenmesine dostane bir biçimde aracılık edecekti.

O yıllarda yabancı gemilere acentelik hizmet verebilen Türk firması da olmadığından derneğe Yabancı Gemi Şirketleri İstanbul Deniz Ticaret Odasıdenilmişti.

I. İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar, Cumhuriyet döneminin Türkiye’sinde belirleyici rol oynadı. Seyr-­i Sefain idaresinin kurulması, Armatörlerin desteklenmesi ve nihayet kabotaj hakkının yani Türk limanları arasında ancak Türk Bayraklı gemilere taşıma hakkının tanınması bugün bile geçerliliğini koruyan önemli kararlardır.

Karadeniz'den güçlenerek gelen yelkenli gemilerin armatörleri, buharlı gemilere geçiş döneminde denizcilik geleneğini yeni kuşaklara aktardılar.

Cemiyetleşme hareketi 1923 yılında “Türk Vapurcular Birliği” yle başlayan Türk armatörleri,1939 yılında kurulmuş olan Türk Armatörler Birliği’yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası’nın kurulmasına da öncülük etmiştir.

Son yıllarda Türk Deniz ticareti giderek daha hayranlık dolu gelişmeler göstermekte.

Bu doğrultuda; Türk Armatörler Birliği yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir.